Politică de confidențialitate
 
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre
preocupările principale ale SC DEMECO SRL, cu sediul în strada Chimiei nr. 6 A,
Bacau, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet
www.demeco.ro.
 
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC DEMECO SRL va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul
utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact /
întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC DEMECO SRL prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări
comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC DEMECO SRL, prin
intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază
consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin
completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la
newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de
comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms
conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării
consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea
urmări negative pentru dumneavoastră.
 pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și
a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul
legitim al SC DEMECO SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și
pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin
soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării
datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, SC DEMECO SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate
mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC
DEMECO SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în
acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC DEMECO SRL pe baza
consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC DEMECO SRL poate dezvălui datele
dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC
DEMECO SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme
de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în
următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 pentru administrarea Site-ului;
 în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de
premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării
lor la diverse campanii promoționale organizate de către SC DEMECO SRL
prin intermediul Site-ului;
 pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor
derulate prin intermediul lui;
 pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea
tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță
și autentificarea utilizatorilor;
 pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și
limitele prevăzute de lege;
 atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege
etc.
VI. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal,
în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile
de prelucrare efectuate de către SC DEMECO SRL, conform celor descrise
în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea
SC DEMECO SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care
sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau
categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri
justificate, de către SC DEMECO SRL a datelor cu caracter personal
inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost
transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește
imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi
uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
 acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
 în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt
temei juridic pentru prelucrare;
 în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există
motive legitime care să prevaleze;
 în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale;
 datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea
de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii
sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC DEMECO SRL să
anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în
aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite
verificarea corectitudinii datelor;
 prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii
datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea
utilizării lor;
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în
scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing
direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile
legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei
vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu
caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și
într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie
transmise de către SC DEMECO SRL către alt operator de date, în măsura în
care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate
exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se
află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în
temeiul interesului legitim al SC DEMECO SRL sau în temeiul
interesului public, cu excepția cazurilor în care SC DEMECO SRL
poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică
prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele
care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul
de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de
prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte
juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă;
 dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care
considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter
personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă
rugăm să vă adresați la adresa de email: office@demeco.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații
cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul

Contacteaza-ne!

    TIPUL CERERII